The Second Kindergarten Of Chang Chun Government            

                                                             

 

 

                  

 

 

                                                   

总园地址:吉林省长春市宽城区龙江路101号  电话:(0431)82791088 82792088  邮编:130051   

家园互动:cczfry.ankang06.org 
 Email:ccszfry@yahoo.com.cn
高新分园:吉林省长春高新区光谷大街2008号 电话:(0431)87036611 87036655  邮编:130033